Aktuelles Über uns Projekte Aktuelles
Spenden Spenden

Danýþma
Ülkenizi terk etmek zorunda kaldýnýz ve Almanya dan sýðýnma talebinde bulunmak istiyorsunuz? Almanya da iltica ve oturum hakký yeni yasalardan dolayý çok karmaþýk bir hal almýþ durumda. En kýsa zamanda sýðýnma koþullarýna yönelik bilgi alýnýz.
flucht•punkt siyasi mültecilere iltica davasý ve oturma hakký ile ilgili danýþmanlýk yapýyor. Biz baðýmsýz bir kurumuz devlete baðlý deðiliz. Biz din, dil,ýrk farký gözetmeden ve hangi yasal konumda olursanýz olun yardýmlarýmýzý esirgemiyoruz.

 

Yardým sunduðumuz mülteciler ve konumlarý

 

Yardýmcý olduðumuz konular

 

Önemli
Size yardýmcý olabilmemiz için, bize gelirken ülkenizi terk etme zorunda kalmanýzla ilgili, iltica, oturum iþlemleri için önemli olabilecek tüm belgelerinizi getirmeniz gerekiyor.
Eðer mümkünse size tercümanlýk yapabilecek bir kiþiyle geliniz.
Bize vereceðiniz bilgi ve belgeleri, herhangi bir kurum,kuruluþ veya þahýslara kesinlikle vermiyoruz.
Muayene saati

flucht•punkt Sadece oturum haklarýyla ilgili sorularýnýza cevap verir. Sosyal sorunlarla ilgili, mesela; yeni iltica yasasý veya ev problemleri gibi konularda sosyal danýþma bürolarýna baþvurabilirsiniz.

flucht•punkt henüz oturma müsaadesi olmayan mültecilere danýþmanlýk yapmaktadýr. Eðer Almanya da resmi oturma hakkýnýz varsa, vize iþlemleri yada aile birleþtirme yasasýna göre getirtmek istediðiniz kiþinin iþlemleri için bir avukata yada ilgili kurumlara baþvurabilirsiniz.

 

Sprechstunde
Spenden
Freiwillinge Helfer

TALO